Звіт

директора Васищевської загальноосвітньої

школи I-III ступенів Харківської районної ради Харківської області

Мочалової Світлани Іванівни

(20.06.2017 р.)

1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у Васищевській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів :

1.1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки).

Закінчився 2016/2017 навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб ознайомитися з результатами зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу: адміністрації школи, педагогічного колективу, учнів та батьківської громади, а також оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016/ 2017 н.р.

На загальних зборах ми керуємося Положен­ням про порядок звітування директора Васищевської загальноосвітньої школи I-III ступенів перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Управління закладом

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчальною закладу.

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаціно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд питань з структурними підрозділами закладу: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Забезпечення обліку дітей і підлітків шкільного віку та охоплення їх повною загальною середньою освітою.

Робота з питань охоплення дітей і підлітків шкільного різними формами навчання проводиться школою для забезпечення виконання основних завдань законодавства України про обов’язковість здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти.

Порівняльна діаграма стану охоплення освітою дітей і підлітків
за різними формами навчання у Васищевській ЗОШ І - ІІІ ступенів у 2012-2017 роках

Управлінський цикл діяльності з обліку дітей і підлітків шкільного віку проходить низку обов’язкових і факультативних етапів. Так, видано наказ по школі №30-аг від 01.04.2016 р. «Про закріплення території обслуговування за працівниками Васищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2016/2017 навчальний рік та проведення обліку дітей шкільного віку» на основі наказу відділу освіти Харківської районної державної адміністрації від 31.03.2016 №155 «Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми начальними закладами та організацію обліку дітей і підлітків віком 5-18 років і обліку руху учнів».

У 2016 році школою вчасно поновлено рішення Васищевської селищної ради про закріплення території обслуговування за Васищевською ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У школі налагоджено відповідну систему роботи з питань обліку охоплення дітей і підлітків віком від 6 до 18 років навчанням на здобуття загальної середньої освіти. Своєчасно, до 04 вересня 2016 року школа забезпечила перевірку явки дітей і підлітків до школи відповідно списків, як це передбачено п. 10 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку і згідно з графіком повернули списки до відділу освіти.

Відповідальна за охоплення дітей навчанням педагог-організатор Блудова І.В. своєчасно виконала вимоги вищезазначених нормативних документів, що дало можливість в установлені терміни звітуватись перед відділом освіти. Створено електронну базу даних всіх дітей і підлітків шкільного віку по території обслуговування Васищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Своєчасно здала звіт 77-РВК, чотири квартальних інформації.

У результаті проведеної роботи було зареєстровано 586 дітей і підлітків шкільного віку. Підлягали навчанню 584. За обліком дітей, які проживають у мікрорайоні школи, у 2016/2017 навчальному році:

· 442 - навчалися у Васищевській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів;

· у ЗНЗ району – 8;

· у ЗНЗ області – 66;

· у ЗНЗ України – немає;

· в приватних навчальних закладах – 6;

· у навчальних закладах І-ІІ рівнях акредитації – 48;

· у ПТНЗ з середньою освітою – 15;

· у класах із заочною формою навчання – 1.

Не навчається для одержання повної загальної середньої освіти 7 учнів, у тому числі:

- 5 учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей із вадами розумового розвитку;

- 2 дітей не підлягають навчанню за станом здоров’я.

Індивідуальне навчання.

Індивідуальне навчання у 2016/2017 навчальному році було організовано відповідно до Законів України “Про освіту“,“Про загальну середню освіту“, “Положення про загальноосвітній навчальний заклад“, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624, наказу відділу освіти Харківської районної державної адміністрації від 28.04.2016 № 197 “Про порядок роботи щодо організації індивідуального навчання учнів“, на підставі медичних документів, заяв батьків, копії свідоцтва про народження дитини, наказа директора школи та погодження місцевого органу управління освітою з урахуванням стану здоров’я учнів та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Навчання за індивідуальною формою у 2016/2017 навчальному році було організовано з такими учнями:

1. Левін Дмитро Іванович, учень 2-А класу;

2. Омельченко Богдан Олексійович, учень 6-А класу.

Кількісний аналіз індивідуальної форми навчання за останні 3 роки

Необхідно зазначити, що у 2016/2017 навчальному році кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою зменшилась.

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за індивідуальною формою навчання

Підсумки роботи групи продовженого дня.

У минулому році працювала 1 група продовженого дня, яку відвідувало 30 учнів 2-4-х класів. Група працювала за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальний кабінет. Усі діти, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувалися режиму роботи.77

У цілому, роботу груп продовженого дня можна визнати задовільною.

Аналізохоплення освітою за заочною формою навчання

В групах 9-12 класів із заочною формою навчання працюють 10 вчителів. Із них лише 2- основні працівники. Решта – це вчителі денних класів, для яких робота у групах 9-12 класів із заочною форою навчання вважається внутрішкільним сумісництвом.

Аналіз мережі за останні 5 років показує зменшення учнівського контингенту.

2012/2013н.р. 2013/2014н.р. 2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.
103 104 85 92 75

Станом на 01.09.2016 року 75 учнів розпочали навчання у класах із заочною формою навчання.:

· у 9-12-х класах при ТВК-100 – 50 учнів;

· у 10-12-х класах при школі – 25 учнів.

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес

Школа І ступеня (2-4 класи)

Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, де передбачені додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, курси за вибором та факультативи.

Враховуючи, що школа має біолого-хімічний профіль природничо-математичного напрямку та працює за програмою «Школи сприяння здоров’ю» з метою формування здорового способу життя варіативну складову розподілено таким чином:

- 5 класи –факультативний курс «Шкільна риторика», по 0, 5 години на тиждень;

- 6 класи –факультативний курс «Логіка», по 1 годині у кожному класі;

- 7 класи – факультативний курс «Аптека природи», по 1 годині на тиждень у кожному класі;

- 8 класи – факультативний курс «Аптека природи»;

- 10 клас – курс за вибором «Методи наукових досліджень», 1 година на тиждень;

- 11 клас – факультативний курс «Нанотехнології в біології» 0,5 години на тиждень, «Основи біологічної статистики в науково – дослідницькій роботі з біології», 0,5 години на тиждень;

У 10 класі - факультатив «Захисти себе від ВІЛ», 1 година на тиждень.

На виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» та з метою якісної підготовки учнів 10-11-х класів до складання державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання викладався факультативний курс: «Історія українського письменства», Орфографічний практикум (по 1 годині на тиждень).

Показники середнього балу навчальних досягнень учнів 2-4 класів

Клас Класний керівник Середній показник
1. 2-А Селюкова Г.М. 8,0
2. 2-Б ПорощайІ.Л. 8,7
3. 3-А Бондар А.І. 7,5
4. 3-Б Глухова Н.М. 7,4
5. 4-А Харіна Л.І. 8,5
6. 4-Б Кузнєцова Т.В. 8,0
7. 4-В Новікова В.О. 7,2

Відсоток учнів, які навчаються на достатньому та високому рівні:

2А клас – 23 учня, що становить 79 %;

2Б клас - 23 учнів, що становить 79 %;

3А клас – 16 учнів, що становить 67 %;

3Б клас – 15 учнів, що становить 60%;

4А клас – 14 учнів, що становить 88%;

4Б клас – 13 учнів, що становить 72%:

4В клас - 9 учнів, що становить 60 %:

Кількістьучнів, що навчаються на достатньому та високому рівні у 5-11 класах

КЛАС Кількість учнів На високому та достатньому рівні Процент ПІБ учителя
5-А 29 22 76 Михайленко А.В.
5-Б 32 23 72 Кануннікова Н.О.
6-А 22 14 64 Халіна О.В.
6-Б 22 14 64 Кащавцева О.В.
7-А 25 14 56 Гончар М.А.
7-Б 26 9 35 Калашнік т.О.
8-А 20 9 45 Гетало О.Л.
8-Б 21 10 48 Реброва О.В.
9-А 22 10 45 Коваленко Н.Ю.
9-Б 25 10 40 Стасюнайтес В.Т.
10-А 20 9 43 Мацко А.В.
10-Б 17 6 35 Алексєєва В.М.
11 23 6 26 Блудова І.В.

Рівень навчальних досягнень учнів 5-11-х класів із навчальних предметів

Українська мова
Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень Середній бал
5-А 0% 31% 55% 14% 7,4
5-Б 0% 15% 58% 27% 8,3
6-А 0% 18% 59% 23% 8,1
6-Б 0% 32% 54% 14% 7,4
7-А 0% 30% 61% 9% 7,3
7-Б 0% 38% 62 0% 6,8
8-А 0% 45% 40% 15% 7,1
8-Б 0% 36% 52% 12% 7,2
9-А 0% 36% 59% 5% 7,0
9-Б 0% 28% 52% 20% 7,7
10-А 0% 22% 62% 6% 7,1
10-Б 0% 53% 47% 0% 6,4
11 0% 67% 25% 8% 6,3

Аналіз державної підсумкової атестації 9, 11 класи.

У 2016/2017 навчальному році підсумки державної підсумкової атестації в порівнянні зрічними досягненнями учнів 9-х класів: 91% дев’ятикласників підтвердили річні оцінки, 9% - підвищили річні показники.

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів) Загальна кількість учнів 9-х класів Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом) Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)
початковий середній достатній високий
1 Українська мова 47 - 47 0 13 26 8
2 Математика 47 - 47 0 18 21 8
3 Історія України 47 - 47 0 9 23 15

ДПА учнів 11 клас

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів) Загальна кількість учнів 11 класу Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА Кількість учнів, які складали ДПА Ррівень навчальних досягнень учнів
початковий середній Дост-ій Вис-кий
1 Українська мова 3 0 23 2 18 3 0
2 Математика 23 0 11 0 10 1 0
3 Історія України 23 0 17 1 3 3 0
4 ІІноземна мова (англійська) 23 0 5 2 4 1 02
5 Бологія 23 0 9 0 7 2 0
6 Географія 23 0 4 0 3 1 0

Рівень нагородження Почесними грамотами та листами:

Рік Почесні листи Почесні грамоти
2012/2013 56 5
2013/2014 62 7
2014/2015 64 1
2015/2016 59 1
2016/2017 59 2

Почесними грамотами за вивчення окремих предметів у 2014/ 2015 навчальному році нагороджено 4% учнів 11 класу, у 2015/2016 навчальному році – 8%% (на 4% більш), у 2016/2017 навчальному році – 8%..

Нагородження медалями випускників:

Рік Золота медаль Срібна медаль
2012/2013 2 -
2013/2014 4 -
2014/2015 1 -
2015/2016 0 0
2016/2017 0 0

Педагогічному колективу школи звернути увагу на підвищення рівня знань учнів, здійснювати індивідуальну роботу з обдарованими, скласти плани роботи на 2017/2018 навчальний рік.

Участь учнів у пробному та основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2016/2017 навчального року була організована відповідно до чинних нормативно-правових документів.

Детально проаналізовано питання щодо результатів ЗНО-2016 на педагогічній раді школи від 30.08.2016 № 6 та засіданнях шкільних методичних об’єднань від 28.08.2016 (протокол № 1 засідань методичних об’єднань вчителів історико-географічного, філологічного; фізико-математичного циклу; оздоровчо-природничого циклу).

Результати ЗНО-2017

У 2016/2017 навчальному році у ЗНО брало участь 23 учні денної школи навчання.(100%).

Предмет К-ть випускників, зареєстрованих на ЗНО 2017
Українська мова і література 23
Англійська мова 6
Математика 18
Історія України 18
Біологія 6
Географія 6

У 2016/2017 навчальному році державна підсумкова атестація (у формі ЗНО) з української мови показала: 9% учнів мають низький рівень ДПА, 13% - достатній рівень, 78% учнів – середній рівень. З математики – 9% учнів –достатній рівень, 91% -середній рівень. З іноземної мови (англійської) – 20% учнів –достатній рівень, 40% - середній рівень, 40% учнів –початковий рівень. З біології – 20% учнів –достатній рівень, 80% -достатній рівень. З географії – 25% учнів –достатній рівень, 75% -середній рівень. З історії України – 6% учнів маютьпочатковий рівень, 79% учнів –середній рівень, 15% учнів –достатній рівень.

У наступному 2017/2018 навчальному році учителям: Гончар М.А.., Гетало О.Л., Стасюнайтес В.Т., Канунніковій Н.О., Калашнік Т.О. скласти план заходів щодо усунення недоліків, додати максимум зусіль на підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, історії України, математики.

Для покращення результатів ЗНО-2017 було підвищено якість підготовки учнів - 11 класів. З цією метою:

Учителями - предметниками складено плани про проведення тренувальних тестувань за завданнями минулих років з кожного предмета ЗНО (протягом навчального року). Складено графіки індивідуальної роботи з учнями (до 15.09.2016).

1. На батьківських зборах у 11 класі доведено до відома батьків про необхідність ретельної підготовки до ЗНО-2017 та відвідування індивідуальних занять із предметів, які виберуть учні (27.09.2016). Заступник директора з навчально - виховної роботи Овчаренко Г.І., класний керівник 11 класу Блудова І.В. своєчасно інформували учнів, батьків з питань підготовки до ЗНО - 2017 та з умовами реєстрації на пробне ЗНО.

2. Керівниками шкільних методичних об’єднань складено заходи щодо роботи з кожним учителем стосовно підготовки до ЗНО-2017. Надано методичні рекомендації з питання впровадження тестових технологій (до 10.09.2016).

3. Заступником директора з навчально-виховної роботи Овчаренко Г.І. здійснено аналіз причин щодо низьких результатів із таких предметів: української мови, іноземної мови (англійської) (до 10.09. 2016). Складено план усунення недоліків, а саме: дотримання вимог щодо підготовки і проведення сучасного уроку, впровадження інноваційних технологій навчання, тестових завдань.

4. Оформлено інформаційні куточки «ЗНО-2017», «Пробне ЗНО» на І поверху школи та кабінетах учителів - предметників.

5. Проведено урок інформатики 20.12.2016 для учнів 11 класу з метою ознайомлення із сайтом ХРЦОЯО, на сайті ХРЦОЯО було створено персональну сторінку.

Адміністрацією школи:

- ознайомлено класного керівника 11 класу Блудову І.В. з умовами ЗНО -2017;

- проведено роз’яснювальну роботу з учнями 11 класу та їх батьками щодо зовнішнього незалежного оцінювання.

Оформлено куточок по ЗНО зі змінною інформацією на І поверху школи, у кабінетах учителів-предметників.

Випускники ознайомлені із структурою сайту ХРЦОЯО (є записи у класних журналах з інформатики в 11 класі, були проведені бесіди). На уроках інформатики ознайомлено із правилами реєстрації учнів на пробне тестування.

Заступником директора з НВР Овчаренко Г.І., класним керівником 11 класу Блудової І.В. проведено роз’яснювальні бесіди з приводу пробного тестування у 2016/2017 навчальному році.

У вчителів-предметників були у наявності програми ЗНО-2017, вони використовувалися на уроках та під час підготовки на додаткових заняттях.

Учителями та учнями використовувалися збірники тестових завдань, методичних рекомендацій щодо підготовки до тестування.

Проведено роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків.

Протокол № 3 батьківських зборів 11 класу від 04.12. 16 р.

Протокол № 4 батьківських зборів 11 класу від 06.02. 17 р.

Протокол № 4 батьківських зборів 11 класу від 15.01.17 р.

На уроках інформатики ознайомлено із правилами реєстрації учнів на пробне тестування.

Стан управлінської діяльності щодо підготовки до ЗНО-2017, впровадження тестових технологій у навчальний процес знаходиться на достатньому рівні.

У 2017/2018 навчальному році необхідно продовжувати роботу щодо якісної підготовки учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації. Необхідно продовжити роботу щодо якісної підготовки учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації, підвищення середнього бала атестата випускників школи.

Робота з обдарованими дітьми­­­­

На сьогодні актуальною проблемою для нашої країни є наявність дефіциту висококваліфікованих працівників – фахівців високого рівня в різних галузях. Тому проблеми обдарованості, творчості, інтелекту поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на адекватне стимулювання творчої праці фахівців, на захист таланту. Створення умов, які забезпечували б виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, стає одним з пріоритетних соціальних завдань у нашій школі.

Робота з обдарованими дітьми протягом 2016/2017 навчального року була спланована таким чином:

· Виявлення потенційно обдарованих дітей.

· Створення умов для розкриття потенційних можливостей.

· Максимальне розкриття обдарованості та реалізація можливостей.

· Створення творчого педагогічного колективу.

· Моральне та матеріальне стимулювання саморозвитку учнів.

Було заплановано та здійснено такі заходи:

 • переглянуто та поновлено шкільний інформаційний банк даних обдарованих учнів;
 • шкільним психологом оведено анкетування з питання обдарованості; вивчено запити батьків щодо організації роботи з обдарованими дітьми;
 • класними керівниками розроблено рекомендації для батьків щодо розвитку творчих можливостей дитини;
 • керівниками методичних об’єднань розроблено методичні рекомендації для вчителів по роботі з обдарованими учнями;
 • поновлена науково-методична база даних в роботі з обдарованими;
 • питання стану роботи з обдарованими учнями розглянуто на засіданнях шкільних методичних об’єднань учителів, педагогічної ради, методичної ради;
 • проведено шкільний етап предметних олімпіад із базових дисциплін, де виявлено переможців;
 • підготовлено учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 • підготовлено до участі учнів школи у конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
 • проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів школи, які спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • складено угоди з іншими установами й організаціями, що беруть участь в організації роботи з обдарованими дітьми (Харківським аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва);
 • забезпечена робота гуртків, факультативів, спецкурсів за бажанням учнів (у профільних класах – (10 та 11клас) робота спрямована згідно з профілем навчання);
 • забезпечено умови для художньої самодіяльності учнів;

Робота шкільного колективу спрямована на виявлення та підтримку талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку всебічно розвиненої особистості, яка має свої позитивні результати:

Ø за результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році збільшилася кількість учнів, які мають призові місця зросла -14, у порівнянні з 2014/2015 н.р. на 43%.

Ø за результатами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства учениця 9-В класу Затолокіна Ганна посіла ІІІ місце.

Переможці (районного) етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

№ з/п ПІБ учня Клас, місце Прізвище, ім`я та по батькові Назва предмета
1 Стасюнайтес Владислава 9-Б, І місце, Зеленська Н.І. Трудове навчання
ІІІ місце Зеленська Н.І. Екологія
2 Абу Одех Амані 10-А, ІІІ місце Кануннікова Н.О. Екологія
Кащавцева О.В. Хімія
3 Бикова Анастасія 11, ІІ місце Кащавцева О.В. Хімія
4 Анучний Дмитро 9-Б, ІІІ місце Пегушева Л.І. Економіка
5 Парфьонова Олена 10-Б, ІІІ місце Двойнікова О.В. Правознавство
6 Чабан Марія 9-Б, ІІІ місце Двойнікова О.В. Правознавство
7 Балабанов Владислав 6-Б, ІІІ місце Кащавцева О.В. Математика
ПЕРЕМОЖЦІ ТА УЧАСНИКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
1 Абу Одех Амані 10-А, І місце Мацко А.В. Українська мова
2 Шевкунова Катерина 10-Б, ІІ місце Овчаренко Г.І. Біологія
3 Бикова Анастасія 11, ІІ місце Халіна О.В. Психологія
4 Попова Катерина 11, ІІ місце Гончар М.А. Українська література
5 Краснокутська Анастасія 10-Б, ІІІ місце Зеленська Н.І. Біологія
6 Іванченко Єлізавета 10-А, участь Гетало О. Л. Історія України

ПЕРЕМОЖЦІ ІІІ (ОБЛАСНОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД ІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

№ з/п ПІБ учня Клас, місце Прізвище, ім`я та по батькові Назва предмета
1 Стасюнайтес Владислава 9-Б, ІІІ місце Зеленська Н.І. Трудове навчання

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ (ОБЛАСНОГО) ЕТАПУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

у 2016/2017 навчальному році

№ з/п ПІБ учня Клас, місце Прізвище, ім`я та по батькові Назва предмета
1 Абу Одех Амані Ісламівна 10-А, ІІІ місце Мацко А.В. Українська мова

ПЕРЕМОЖЦІ РАЙОННИХ КОНКУРСІВ:

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості ім. Т.Г. Шевченка (районний етап):

Целогородцева Дарина, 6-А клас, ІІІ місце (учитель Мацко А.В.);

Конкурс ораторського мистецтва (районний етап):

Нагорний Денис, 10-Б клас, ІІ місце (учитель Мацко А.В.)

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості:

Парфьонова Олена, 10-Б, ІІІ місце (учитель Гетало О.Л.)

В Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» учасників - 96, у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком збільшилася кількість на 23%.

У конкурсі «Левеня» брало участь 15 учнів 7-11 класів. В порівнянні з 2015/2016 н.р. кількість учнів зменшилась на 11%. Збільшилась кількість сертифікатів з добрим результатом – 25 %, сертифікатів з відмінним результатом – 4%.

Участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»: всього 182 учні, кількість учасників зросла (у минулому році -162) 1-11 класів, Дипломов переможців - 7 (учні 1-2-х класів), Диплом І ступеню Всеукраїнського рівня – Сапельнік М., Пелюх Д. (2 клас), Диплом ІІ ступеню Всеукраїнського рівня – Чебітько А (2 клас), керівники: учителі початкових класів та української мови і літератури: Мацко А.В..

Учні шкільного лісництва Краснокутська А., Нагорний Д. (10 клас), під керівництвом учителя біології Зеленській Н.І. були учасниками у районному етапі конкурсу шкільних лісництв та активними учасниками в обласному етапі.

Результати турнірів

65 учнів школи брали участь у турнірах (районного рівня) та мали такі результати:

Назва турниру Рейтинг ПІБ учителя
Турнір юних економістів 5 Пегушева Л.І.
Турнір юних хіміків 10 Кащавцева О.В.
Турнір юних винахідників і раціоналізаторів 3 Гетало О.Л. Кравцов Ю.Д.
Турнір юних правознавців 13 Двойнікова О.В..
Турнір юних математиків 21 Стасюнайтес В.Т.
Турнір юних біологів 9 Кануннікова Н.О.
Турнір юних географів 36 Коваленко Н.Ю., Гетало О.Л.
Турнір юних істориків 2 Гетало О.Л.
Турнір філософів і релігієзнавців 3 Гетало О.Л.

Робота з обдарованими учнями школи покращилася, ніж у минулому 2016/2017 навчальному році, але є ще питання, які необхідно доопрацювати. Так, у 2016/2017 навчальному році 1 переможець у Малій академії наук України на ІІ етапі (з української мови, учитель Мацко А.В.), 1 переможець Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання, ІІІ етап (учитель Зеленська Н.І.); із 6 учасників Малої академії наук України -5 переможців, що складає 83%. У 2017/2018 навчальному році необхідно залучати викладачів вищих навчальних закладів до проведення занять, написання з учнями дослідницьких робіт тощо.

Моніторинг роботи з обдарованими учнями

2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.
Академічно обдаровані 35 29 31 32
Творчо обдаровані 5 5 8 19
Спортивно обдаровані 7 1 3 5
Відмінники 29 31 30 27

Аналіз виховної роботи

У 2016/2017 навчальному році робота з організації громадянського виховання була спрямована на реалізацію основних нормативних документів та виховної теми

„Формування патріотичних та громадських якостей особистості учня засобами національно-патріотичного виховання”.Вся робота велася за пріоритетними напрямками

1. Забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання та виховання.

2. Формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення дітьми своєї етичної спільності, виховання в них національної гідності, національної самосвідомості, правосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин.

3. Формування високої мовної культури, оволодіння української мовою.

4. Громадянське виховання, прищеплення учням поваги до загальнолюдських норм гуманістичної моралі.

5. Формування особистих рис громадян України: чесності, чуйності, правдивості, працьовитостіі, милосердя, толерантності, вміння працювати з іншими.

6. Виховання духовної культури особистості. Збагачення народних традицій і звичаїв.

7. Формування усвідомлення функцій природи в житті людини, самоцінності природи, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них.

8. Виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.

9. Виховання і розвиток потреб у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності.

10. Створення умов для розвитку творчих здібностей учнів.

11. Формування творчої працьовитої особистості, виховання цивілізованого господаря.

12. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнання особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

13. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.

14. Зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.

15. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет.

16. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі.

17. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

18. Доцільне використання можливостей позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

2. Ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Своєчасно проводяться поточні ремонти.

З метою підготовки до 2016/2017 навчального року за рахунок бюджетних коштів виконано капітальний ремонт покрівлі, замінені вікна на енергозберігаючі у коридорах 1, 3 поверхів та в 4 навчальних кабінетах.

За рахунок батьківських коштів у приміщенні школи проведено косметичний ремонт майстерень, харчоблоку, спортивної зали, коридорів та сходів, ремонт цоколю, покраска тренажерів та спортінвентарю; заміна у туалетах водопровідних кранів, встановлення дверей в кабінках туалетів для дівчат тощо. Батьківськими комітетами класів проведено косметичні ремонти навчальних кабінетів, заміна освітлення, підлоги, меблів, дошок.

Протягом 2016/2017 навчального року функціонування навчального закладу було забезпечено за всіма аспектами діяльності.

Проведено значну роботу з покращення умов розвитку матеріально-технічної бази школи за рахунок благодійної допомоги батьків учнів школи:

- поступове оновлення матеріально-технічної бази та проведення ремонту навчальних кабінетів;

- придбання необхідних наочних, демонстраційних, ілюстративних посібників для забезпечення виконання вимог навчальних програм із усіх предметів, інформаційних стендів, спортінвентаря;

- придбання інвентаря, миючих засобів для забезпечення санітарно-гігієнічного режиму;

- придбано ноутбук для актової зали, 2 телевізори.

Багато господарських питань вдалось вирішити завдяки не байдужості батьків. Понад 180 000 грн. використані на придбання меблів , господарчих товарів, фарби та будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту.

З 1 липня розпочнеться капітальний ремонт системи опалення, капітальний ремонт туалетів на 2, 3 поверхах, заміна вікон, вхідних дверей (кошти виділені). За бюджетні кошти (250000грн.) буде оснащено кабінет біології (меблі, комп’ютерна техніка, наочність), встановлено обладнання на спортивному майданчику (50000грн.)

3.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Протягом 2016/2017 навчального року проведено значну роботу з покращення умов розвитку матеріально-технічної бази школи в основному за рахунок благодійної допомоги батьків учнів школи.

Багато господарських питань вдалось вирішити завдяки не байдужості батьків.

Переважно це благодійні внески батьків та спонсорів на поточний ремонт по підготовці закладу до нового навчального року.

Придбано:

1. Встановлено жалюзі в 3х навчальних кабінетах.

2. Два комплекти меблів (шафи) для кабінетів української мови, англійської мови

3. Дві дошки у кабінет англійської мови, історії.

4. Придбано 2 телевізори для початкових класів.

5. Замінені двері в 2х кабінетах

6. Замінені двадцять світильників.

8. Стенди для музею, кабінету хімії, англійської мови.

9. Придбано посуд для їдальні.

Зроблено:

1. Капітальний ремонт медичного кабінету, роздягальні.

4. Робота з педагогічними кадрами

Кількість педагогічних працівників на кінець навчального року складала 39 педагогів.

У 2016/2017 навчальному році була проведена певна робота щодо вирішення питань раціонального підбору й розстановки педагогічних кадрів, підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

Кількісний склад вчителів школи:

Роки 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Кількість вчителів 46 47 46 42 39

Предметів, які не викладаються немає. Із 39 спеціалістів 39 мають вищу освіту, 4 пенсіонера.

У 2016/2017 навчальному році вчителі підвищили свій професійний рівень при Комунальному вищому навчальному закладі „Харківська академія неперервної освіти”:

1. Пегушева Л.І., вчитель географії;

2. Халіна О.Г., вчитель математики;

3. Худокормова С.М., вчитель початкових класів;

4. Кузнецова Т.В.., вчитель початкових класів;

5. Стасюнайтес В.Т., вчитель математики;

6. Ткач О.М., вчитель фізичної культури;

7. Кануннікова Н.О., вчитель біології;

8. Карпенко Л.М., вихователь ГПД.

Протягом навчального року згідно з річним планом роботи школи було організовано та проведено атестацію педагогічних працівників з метою виявлення їх рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму, вивчення відповідності займаній посаді. Атестації підлягали 11 вчителів.У встановлені строки було проведено ознайомлення з правилами проходження атестації у 2016/2017 навчальному році. Впродовж навчального року адміністрацією школи відвідувалися уроки вчителів, що атестувалися, з метою об’єктивного оцінювання їх діяльності. На засіданнях педагогічної ради заслуховувалися атестаційні матеріали вчителів, атестаційні портфоліо, проводився захист власних наробок.

За результатами вивчення та аналізу стану роботи вчителів, які підлягали атестації, було підбито підсумки та винесено рішення атестаційної комісії згідно з якими:

Мочалова С.І. - відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання "вчитель-методист";

Овчаренко Г.І. - відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання "вчитель-методист";

Пегушева Л.І. - відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", встановлено педагогічне звання " старший вчитель";

Селюкова Г.М. - відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання " старший вчитель";

Порощай І.Л. - відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії";

Халіна О.В. - відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії";

Блудова І.В. – відповідає посаді, яку займає, встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії";

Калашнік Т.О. – відповідає посаді, яку займає, встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії";

Іншина Л.І. – відповідає посаді, яку займає, встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії";

Сиром’ятникова І.М. – відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії";

Бондар А.І. – відповідає посаді, яку займає, встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії".

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників:

5.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників.

В закладі створено сприятливі умови для гарячого харчування учнів 1-11 класів. Всього охоплено усіма видами харчуванням (гаряче харчування + буфетна продукція): 454 учні (92,65 %) Охоплені тільки гарячим харчуванням (за рахунок бюджету) 221 учні, із них: учні 1 - 4 класів - 216; учні 5 - 11 класів пільгового контингенту – 5 .

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра від Васищевської дільничної лікарні за визначеним поліклінікою графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів стоматологами. Щорічно на базі закладу та Васищевської дільничної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у квітні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри.

У закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де передбачено послідовну роботу оздоровчого характеру з класом.

Медична сестра постійно веде нагляд за здоров’ям дітей, якістю харчування, тісно співпрацюють із батьками, вчителями, класними керівниками та адміністрацією школи.

На виконання спільного наказу Департаменту охорони здоров'я і Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації було здійснено моніторинг стану здоров’я учнів 1-11 класів :

На диспансерному обліку станом на 02.11.2016 року стоять 341 учня ( у порівнянні з минулим роком – 344 учня).

На першому місці захворювання системи кровобігу. Спостерігається зріст захворювання на 33 дитини за рік.

На другому місці неврологічна патологія. І хоча він не великий, в цьому році спостерігається зменшення захворювання у 15 учнів.

На третьому місці хвороби органів травлення. Кількість захворювання зменшилась у з учнів.

В підготовчих групах на уроках фізкультури навчається 343 учня. За їх здоров’ям пильно стежать медична сестра, адміністрація та вчителі школи.

Протягом року вчителі фізичної культуру проводять один раз на місяць згідно з розкладом різноманітні змагання (5-11 класи), підводяться та висвітлюються підсумки змагань.

2015/2016 навчальний рік 2016/2017 навчальний рік Динаміка ( зростання – Р, зниження – З).
Кількість учнів 518 учнів Оглянуто - 491 525 учнів Оглянуто - 525
Хвороби органів дихання 10 7 З
Хвороби системи кровообігу 208 241 Р
Хвороби органів травлення 71 68 З
Хвороби ендокринної системи 68 59 З
Хвороби сечостатевої системи 23 30 Р
Хвороби органу зору 84 123 Р
Хвороби ЛОР -органів 31 42 Р
Неврологічна патологія 92 77 З
Хвороби кістково – м’язової системи 32 35 Р
Хірургічна патологія 13 20 Р
Гінекологічна патологія - - -
Стоматологічна патологія 36 305 Р

Кількісний склад учнів Васищевської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області по групам здоров'я

Групи здоров'я Кількість %
1 Спеціальна 85 16,6%
2 Підготовча 351 67,1%
3 Основна 88 16,1%
4 Звільнені від занять 1.Омельченко Богдан учень 6-А класу, кл. керівник – Халіна О.В. 0,1%

Основними завданнями подолання захворюваності учнів є:

- збереження і зміцнення здоров’я, загартування, підвищення працездатності учнів;

- виховання у школярів загальнолюдських моральних цінностей, формування понять про те, що турбота про своє здоров’я не лише особиста справа, а й громадський обов’язок;

- виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами, прагнення до фізичного вдосконалення , фізичної і психологічної готовності до праці й захисту Української держави;

- набуття необхідних знань у галузі гігієни, медицини, фізичної культури і спорту;

- набуття життєво важливих навичок та вмінь;

- розвиток фізичних якостей, здібностей;

- пропаганда фізичної культури й спорту серед учнів, батьків і вчителів.

-

5.2.Організовано оздоровлення учнів улітку 2017 року.

- На виконання річного плану роботи школи на 2016/2017 навчальний рік проведена робота щодо організації відпочинку та зайнятості учнів школи влітку 2017 року.

- Відпочинок та зайнятість учнів організовано відповідно до наказів Харківської районної державної адміністрації № 131 від 03.05.2017 року «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017 році», згідно цього наказу виданий наказ по школі

- від № 54-аг від 11.05.2017 року ”Про створення закладу відпочинку з денним перебуванням „Промінь” влітку 2017”, № 52-аг від 04.05.2017 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017 року»

- Проведено наради при директорові: “Про організацію та хід літнього відпочинку” (травень),

- “Про гігієнічні умови раціональної організації роботи пришкільного табору відпочинку” (червень).

Всього дітей у таборі З них учнів:
1-4 класів 5-8, 10 класів (пільгові категорії) 5-8, 10 класів (за батьківські кошти)
155 140 15 0

- Частина дітей пільгових категорій були оздоровлені у пришкільному таборі відпочинку „Промінь”.

Категорії дітей Кількість дітей Всього Відсоток від загальної кількості дітей в закладі
за бюджетні кошти за інші кошти
1 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 1 - 1 0,8
2 діти-інваліди (направляються у разі відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування) 3 - 3 2,4
3 діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи 1 - 1 0,8
4 діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків - - - -
5 діти з багатодітних та малозабезпечених сімей 30 - 30 24
6 діти, які перебувають на диспансерному обліку 83 - 83 66
7 талановиті та обдаровані діти - - - -
8 діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села - - - -
9 діти, які виховуються у сім’ях , що опинились у складних життєвих обставинах - - - -
10 діти групи ризику 1 - 1 0,8
11 діти, які виховуються у сім’ях вимушених переселенців 5 - 5 4
12 діти, один із батьких яких загинув ( пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, або помер у наслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержанних у районі проведення АТО,бойових дій чи збройних конфліктів, а також унаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО - - - -
13 діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер унаслідок поранення,контузії чи каліцтва,одержаних під час масових акцій громадянського протесту - - - -
14 бездоглядні і безпритульні діти - - - -
15 діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф - - - -
всього 124 - 124 82

-

- Сплановано і проведено цикл бесід у 1-9 загонах, щодо попередження усіх видів дитячого травматизму та забезпечення здорового способу життя. Проведено додаткові бесіди з виховацями 1–9 загонів, під час яких розглядалися конкретні питання, щодо попередження травматизму, правила безпечної поведінки під час канікул. Розроблено „Пам’ятки з попередження ДТ під час літніх канікул” та проведено цикл бесід з учнями та їхніми батьками.

5.3. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із головних. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора. Наказом по закладу призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановано заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні закладу розміщено стенд по безпечній поведінці.

Відповідно до річного плану роботи школи заступником директора з виховної роботи здійснювалася перевірка наявності та правильності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів із питання охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки учнів та працівників школи. Якщо при цьому виявлялися недоліки, то їх відразу виправляли.

У школі здійснюється викладання предмета „Основи здоров’я” (1-9 класи). Зміст предмету націлений на теми безпеки, що оточують людину у сучасному світі: безпека дорожнього руху, безпека у побуті, екологічна безпека, соціальна безпека. Основна мета курсу – формування правильної позиції людини щодо власної безпеки, підготовка до дій у небезпечних ситуаціях.

Двічі на місяць у школі проводяться тижні профілактики дитячого травматизму: один тиждень класні керівники на орггодинах проводять бесіди з вивчення ПДР; другий тиждень – бесіди з профілактики дитячого травматизму за темами: „Запобігання дитячого травматизму від ВНП”, „Вогнепальна зброя”, „Правила поведінки на воді”, „Попередження отруєнь дітей”, „Правила безпеки при користуванні газом”, „Поведінка дітей при користуванні джерелами електроструму”.

Ця робота фіксується у класних журналах на відповідних сторінках та щоденниках учнів. Обов’язковим є проведення індивідуальних бесід з учнями на пропущені теми. В школі проводяться додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями району. Ця робота фіксується в журналах.

Класні керівники 1-11 класів ведуть журнали реєстрації первинного, цільового інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності. Поновили інструкції з техніки безпеки під час занять з фізики, хімії, фізичної культури, трудового навчання, біології. Регулярно проводились бесіди з безпеки життєдіяльності під час уроків, при проведенні лабораторних, практичних робіт, навчальних екскурсій.

У щоденниках учнів 2-11 класів є карта-схема безпечного руху від дому до школи. Щомісячно проводяться рейди „Увага – діти!” На дорозі до школи кожного дня чергує черговий вчитель.

Серед учнів 1-11 класів щодо попередження дитячого травматизму проводився місячник з попередження дорожнього руху: „Увага! Діти на дорозі!” (вересень).

Учні 1-3-х класів провели змагання „Вчимо дорожні знаки”, перемогу одержав 4-А клас (класний керівник Селюкова Г.М.). З 01.09. по 30.09. проводився конкурс учнівських творів (8-9 класи) на тему: „Чому трапляються дорожньо-транспортні пригоди?”. З 14.09. по 18.09. був проведений конкурс плакатів „Увага! На дорозі діти!” (5-11 класи). Самими змістовними, яскравими були плакати 11 класу (класний керівник Кудій К.С.), 9-Б класу (класний керівник Кисиленко А.Ю. В 9-11 класах пройшли виховні години на тему:„Будьте обережні та уважні – рухається автомобіль”. У жовтні місяці був проведений тиждень з протипожежної безпеки. Учні 4-х, 6-х, 7-х класів відвідали пожежно-технічну виставку м. Харкова.

У грудні були проведені змагання серед юних пожежників. Педагогом-організатором Блудовою І.В. та агітбригадою „Стріла” було підготовлено загальношкільний захід для юних пожежників, де вони змогли ознайомитися з історією створення пожежних частин. Кращими юними пожежниками було визнано учнів 9-А та 9-Б класів. Як свідчить досвід, успішним є поєднання роботи з охорони життя та здоров’я з проведенням занять з цивільної оборони та надзвичайних ситуацій з невоєнізованими формуваннями та відпрацювання елементів евакуації учнів школи.

На батьківських зборах постійно було наголошено про необхідність інструктування батьками дітей вдома з питань безпеки життєдіяльності.

Періодично на класних батьківських зборах, на виховних годинах та лінійках висвітлювалися листи відділу освіти Харківської районної державної адміністрації щодо травмування учнів у навчальних закладах Харківського району.

Класні керівники проводять виховні заходи за різною тематикою: „Куріння – здоров’ю шкода” ( 10-А клас, класний керівник Мацко А.В.); „Що таке сигаретний дим” (10 клас, класний керівник Сиром’ятникова І.М „Ми заздоровий спосіб життя!”, (9-В клас, класний керівник Алєксєєва В.М.); Куріння та здоров’я дітей” (11 клас, класний керівник Блудова І.В. Також проводяться серйозні розмови з батьками та індивідуальні бесіди з учнями.

Класні керівники проводять індивідуальну роботу з учнями, які палять чи почали палити. Свою роботу відображають у індивідуальних планах роботи з учнями.

5.4.Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

Питання щодо соціального захисту учнів були розглянуті на засіданнях методичного об’єднання класних керівників (протоколи від 02.09.2016 № 1 «Стан роботи з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги», від 01.10.2016 № 2 «Критерії оцінки роботи класних керівників щодо профілактики антисоціальних явищ», від 19.03.2016 № 4 «Система роботи школи з профілактики правопорушень»);

-на засіданнях педагогічної ради, на засіданні ради школи, на нарадах при директорові.

Загальна кількість дітей, які отримують безкоштовне харчування 221 чол. Із них:

Учнів 1-4 класів 221 чол., з них

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 0 чол.

- дітей із малозабезпечених сімей 2 чол.

- дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1 чол.

Дітей пільгових категорій (5-11 класів) 2 чол., а саме:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2 чол.

- дітей із малозабезпечених сімей - 0 чол.

- дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 0 чол.

- інші категорії (вказати) дітей-інвалідів – 0 чол., дітей з багатодітних родин – 0, дітей матерів-одиначок - 0 чол.

Безкоштовне харчування у шкільній їдальні мають право отримувати учні, які відносяться до категорії діти-сироти, діти, що позбавлені батьківського піклування та малозабезпечені.

Так, на даний момент, у шкільній їдальні безкоштовно харчуються 2-є учнів середніх класів та 1 учень молодших класів.

Жодна дитина пільгового контингенту Васищевської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів не залишилася на Новий рік без подарунка.

19 грудня 2016 року у великій залі Харківської районної державної адміністрації відбулося районне свято Миколая, на яке було запрошено 15 учнів пільгового контингенту нашої школи. Кожен учень отримав солодкий новорічний подарунок. Усім учням пільгового контингенту молодшої школи були надані новорічні подарунки.

Дітям, позбавленим батьківського піклування, були надані подарунки службою у справах дітей при Харківській районній державній адміністрації.

Усі 36 учня пільгового контингенту були забезпечені новорічними подарунками ХРДА

З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій відвідувались за місцем проживання. Проводилась виховна, профілактична та корекційна робота. Дані категорії дітей по мірі можливості отримували гуманітарну допомогу, путівки для санаторно-курортного лікування та оздоровлення:

Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та злагодженої співпраці класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи, учнівського самоврядування та постійного зв’язку з батьками.

5.5. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення школярів у пришкільному таборі « Промінь». Цього року вихованцями табору стали 1 учнів школи. Під час оздоровлення у таборі заплановані цікаві масові заходи: походи до дитячої бібліотеки, міського музею, товариські футбольні матчі, екскурсія до зоопарку, конкурси, розваги
В школі з метою організованого проведення нагородження і заохочення створено комісію по заохоченнях, яка двічі на рік за підсумками семестрів збирається на засідання і виносить рішення. Для заохочення педагогічних працівників, учнів та обслуговуючого персоналу встановлені такі форми: Подяки, Грамоти, премії. Про нагородження і заохочення видаються відповідні накази. Організовуються вечори відпочинку для вчителів та учнів. Для учнів є традиційним свято вшанування переможців конкурсів, олімпіад, змагань, фестивалів.

Учениця 9Б класу Бартеньєва Віолета протягом навчального року отримували стипендію від голови Харківської районної державної адміністрації.

5.6. Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.

Координацію роботи з профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності та безпритульності здійснювала Рада з профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Протягом 2015/2016 навчального року було проведено 5 засідань, на яких були розглянуті питання: аналіз стану роботи класних керівників щодо попередження правопорушень, та проведення Тижня правових знань; про стан роботи щодо здійснення контролю за відвідуванням занять учнями, що знаходяться на внутрішкільному обліку; звіти класних керівників про роботу з учнями, що знаходяться на внутрішкільному обліку у 2015/2016 навчальному році; про посилення контролю наставників та психолога за учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку з метою запобігання насильству над дітьми; про стан відвідування занять учнями девіантної поведінки; звіти класних керівників про роботу у 2016/2017 навчальному році.

Одним з основних аспектів правовиховної роботи педагогічного колективу нашої школи є формування у школярів правової культури поведінки. Першочерговими заходами зформуванняв учнівкультури поведінкив нашій школі є наступні: в школі ведеться облік і контроль за відвідуванням навчальних занять учнями школи. Ці дані аналізуються, вживаються відповідні заходи, ведеться постійний облік та контроль охоплення учнів заняттями в гуртках та спортивних секціях. У класах учні мають постійні і тимчасові громадські доручення.

Системною є профілактична робота з учнями, які перебуваютьна внутрішкільному обліку: за кожним з них закріплено громадського вихователя, який проводить індивідуальну роботу; на кожного учня заведена індивідуальна картка, ведеться робота психолога (анкетування, бесіди); стан роботи щодо профілактики заслуховувався на нарадах при директорові, на засіданнях МО класних керівників.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Свої спостереження заносять до «Щоденника психолого-педагогічних спостережень».

Однією з традиційних форм роботи з батьками є батьківський лекторій. Тематика лекцій підбирається із врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторію бере участь адміністрація навчального закладу, практичний психолог, запрошуються працівники Харківського МВ УМВС, Васищевської дільничної лікарні.

Налагоджена співпраця з головою Васищевської селищної ради, адміністрацією Темнівської виправної колонії – 100, депутатом Харківської районної ради Шматько Ю.І.

Школа має матеріальну підтримку від підприємців, які виступають спонсорами. Це, насамперед, Шептура В.М., Кошиков В.В. та інші.

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

В закладі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу анонімно. На сайті закладу є інформація, яка відображає всі питання навчально-виховного процесу в закладі.

Упродовж 2016/2017 навчального року зареєстровано 21 звернення, з яких:

2 зверненнястосувалися оздоровлення дітей з батьками або за путівками санаторіїв;

14 звернень з питань навчання учнів

5 – про допомогу у розв’язанні конфлікту з учителем.

Всі звернення були розглянуті у передбачений законом термін, питання були розв’язані позитивно.

Працюють Рада закладу, батьківський комітет, профспілковий комітет, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи.

Батьківський комітет щомісяця збирається на свої засідання, на яких розглядає питання навчання і виховання, розвитку школи та поповнення матеріально-технічної бази.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

• через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;

• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

• підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ різних рівнів акредитації.

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

8. Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

1. Питання, що були розв’язані

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

- навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;

- реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

- у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

- школа підтримує свій позитивний імідж;

- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

- значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

- методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

- створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

2. Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

- забезпечення школи педагогічними кадрами: вакансія вчителя математики, української мови, інформатики, фізики;

- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Єдина педагогічна тема та завдання на 2017/2018 навчальний рік

Враховуючи вищезазначене, з метою подальшого вдосконалення роботи закладу освіти, підвищення рівня та результативності методичної, навчальної та виховної роботи, діяльність педагогічного колективу в наступному 2017/2018 навчальному році спрямувати на реалізацію таких пріоритетних напрямків:

- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави;

- забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;

- реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

- впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

- дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

- посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

- підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

- активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;

- формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;

- посилення контролю за викладанням предмета «Захист Вітчизни», сприяння формуванню знань старшокласників про задачі Збройних сил України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки»;

- розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;

- соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;

- сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження ріхних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

- стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;

- посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Виходячи із вищезазначеного, адміністрація школи, педагогічний колектив вважають доцільним у 2017/2018 навчальному році працювати над реалізацію таких навчально- методичних проблем: Методична тема: «Створення умов для зростання рівня педагогічної майстерності й навчальної успішності всіх учасників навчально- виховного процесу в системі гуманної освіти»

Виховна тема: «Формування патріотичних та громадських якостей особистості учня засобами національно-патріотичного виховання».

Директор Васищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів школи С.І.Мочалова

Кiлькiсть переглядiв: 185

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.