Звіт

директора Васищевської загальноосвітньої

школи I-III ступенів Харківської районної ради Харківської області

Мочалової Світлани Іванівни

(15.06.2018 р.)

Згідно наказу Міністерства освіти та науки України №178 від 23.03.2005р. «Про затвердження Положення про порядок звітування…» у червні-серпні, кожен керівник загальноосвітнього навчального закладу персонально звітує на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.

Закінчився навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/ 2018 н.р., ознайомитися з результатами зусиль усіх учасників освітнього процесу: адміністрації школи, педагогічного колективу, учнів та батьківської громади.

І. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у Васищевській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області :

1.1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту початкової освіти», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

У 2017/2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання. Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами. Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю, моніторингу освітнього процесу. Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд питань з структурними підрозділами закладу: рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Забезпечення обліку дітей і підлітків шкільного віку та охоплення їх повною загальною середньою освітою.

Робота з питань охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання проводиться школою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (далі – Порядку), на виконання розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації від 24.11.2017 № 918 «Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів в Харківському районі», рішення Васищевської селищної ради від 23,12.2017 «Про організацію обліку дітей шкільного віку» та з метою забезпечення здобуття дітьми шкільного віку загальної середньої освіти.

У школі налагоджена система роботи з питань обліку охоплення дітей і підлітків віком від 6 до 18 років навчанням на здобуття загальної середньої освіти. Своєчасно, до 04 вересня 2017 року класні керівники забезпечили перевірку явки дітей і підлітків до школи відповідно списків. Щомісячно до Васищевської селищної ради та відділу освіти надається звіт про рух учнів.

У результаті проведеної роботи станом на 01.09.2017 у Васищевській ЗОШ І-ІІІ ступенів за мережею було509 учнів з денною формою навчання, 72 – з заочною формою:

Класи ВСЬОГО класів (класів – комплектів) Кількість учнів Мова навчання
Українська Російська
К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів
1 2 49 2 49
2 2 55 2 55
3 2 58 2 58
4 2 50 2 50
1-4 8 212 8 212
5 2 47 2 47
6 2 62 2 62
7 2 45 2 45
8 2 48 2 48
9 2 42 2 42
5-9 10 244 10 244
10 1 18 1 18
11 2 35 2 35
10-11 3 53 3 53
1-11 21 509 21 509

В групах 9-12 класів із заочною формою навчання працюють 12 вчителів. Із них лише 2- основні працівники. Решта – це вчителі, для яких робота у групах 9-12 класів із заочною форою навчання вважається внутрішкільним сумісництвом.

Фактична мережа класів із заочною формою навчання при школі

Класи ВСЬОГО класів (класів – комплектів) Кількість учнів Мова навчання
Українська Російська
К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів
10 1 9 1 9
11 1 12 1 12
12 1 9 1 9
10-12 3 30 3 30

Фактична мережа класів із заочною формою навчання при ТВК

Класи ВСЬОГО класів (класів – комплектів) Кількість учнів Мова навчання
Українська Російська
К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів
9 1 11 1 11
10 1 11 1 11
11 1 10 1 10
12 1 10 1 10
9-12 42 4 42

Аналіз мережі за останні 5 років показує зменшення учнівського контингенту.

2013/2014н.р. 2014/2015н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р.
104 85 92 75 72

Індивідуальне навчання.

Індивідуальне навчання у 2017/2018 навчальному році було організовано відповідно до Законів України “Про освіту“,“Про загальну середню освіту“, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624, на підставі медичних документів, заяви батьків, копії свідоцтва про народження дитини, наказа директора школи та погодження місцевого органу управління освітою з урахуванням стану здоров’я учнів та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Навчання за індивідуальною формою у 2017/2018 навчальному році було організовано з 1 учнем 7-А класу. За інклюзивною формою навчався 1 учень 3А класу.

Підсумки роботи групи продовженого дня.

У минулому році працювала 1 група продовженого дня, яку відвідувало 30 учнів 1-4-х класів. Група працювала за рахунок державного бюджету, закріпленно окремий навчальний кабінет. Усі діти, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувалися режиму роботи. У цілому, роботу груп продовженого дня можна визнати задовільною.

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес

Школа І ступеня (1-4 класи). Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, де передбачені додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової.

Відповідно до наказу відділу освіти Харківської районної державної адміністрації від 09.06.2017 № 175 «Про впровадження педагогічної технології «Росток» у загальноосвітніх навчальних закладах» у 1-А , 3-А, 4-Б класах будуть введені елементи даного проекту:

1-А клас - «Математика»;

3-А клас – «Математика»;

4-Б клас – «Навколишній світ».

Школа ІІ ступеня (5 – 9класи ). Враховуючи, що школа має біолого-хімічний профіль природничо-математичного напрямку та працює за програмою «Школи сприяння здоров’ю» з метою формування здорового способу життя варіативну складову розподілено таким чином: Відповідно до побажання учнів та батьків з метою поглиблення пізнавального інтересу та підвищення мотивації навчальної діяльності учнів на години варіативної складової виділені:

- факультативи

Клас Назва Кількість годин
Денна форма навчання
5 Орфографічний практикум з української мови 0,5
6 Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології 1
7,8 Аптека природи 1
10 Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/ СНІДу 1
10 Обчислювальний практикум 1
11-Б Нанотехнології в біології 0,5
11 Модуль числа 0,5
11 Розв’язування задач з хімії 1
10, 11 Сучасне франкознавство 1
Заочна форма навчання
11, 12 Сучасне франкознавство 1
10 Православна культура Слобожанщини 1
10-12 Основи фінансової математики та математичної економіки 1
10-11 Основи популяційної генетики людини 0,5
12 Основи популяційної генетики людини 1
12 Модуль числа 1

- курси за вибором

Клас Назва Кількість годин
8-9 Харківщинознавство 1
10 Методи наукових досліджень 1
11 Методи розв’язування задач з математики 1
10 Фізіологія людини 1
11-Б Українознавство 1
11-Б Безпека харчування 1
11-Б Розв’язування задач з генетики 1

Контрольно-аналітична діяльність

У школі склалась певна система контрольно-аналітичного вивчення якості навчально-виховного процесу. Це:

· Аналіз результатів педагогічного процесу для вивчення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи;

· Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя: фронтальне відвідування уроків і позакласних заходів адміністрацією та методичним активом з наступним оглядовим аналізом щодо виявлення професійного рівня вчителів та подальшим виробленням практичних рекомендацій; анкетування, діагностування, систематизація побажань педагогічних працівників; оформлення результатів дослідження у вигляді інформаційно-аналітичних матеріалів.

Наслідки роботи мають такі показники

· Підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів використання набутого досвіду більшістю педагогів школи;

· Удосконалення змісту, форм, методів внутрішньої методичної роботи;

· Сприятливий психологічний клімат у колективі.

Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив працював над впровадженням у навчально-виховний процес ідей Концепції національного виховання.

Згідно з річним планом на 2017/2018 н.р. здійснювався контроль:

Упереджувальний контроль. Здійснена перевірка календарних планів, уроків, факультативів та консультацій;

Оглядовий контроль. Вивчались:

· Організація навчально-виховної роботи в 1-4-х кл. на початку навчального року:

· Професійний рівень молодих учителів;

· Рівень адаптації учнів 1, 5, 10 класів.

Поточний контроль. Вивчались:

· Стан відвідування учнями школи;

· Підготовка учнів 4, 9 та 11 класів до підсумкової атестації;

· Обладнання та санітарний стан кабінетів;

· Перевірка класних журналів, журналів ГПД та журналів факультативних та індивідуальних занять ;

· Стан виконання навчальних програм.

· Стан ведення щоденників учнями 3- 4 та 5-11 класів .

· Стан викладання основ здоров’я у 5-7-х кл., правознавства у 8-11-х кл., математики у 5-11-х кл., фізичної культури у 1-11-х кл., англійської мови у 7-9-х кл., української мови у 2-11-х кл., Захист Вітчизни у 10-11-х кл.

Вибірковий контроль. Протягом року перевірявся вибірково стан ведення і перевірки щоденників, зошитів з української мови та математики у 1-4 класах, української та англійської мов у 5-11-х кл., математики у 5-11-х кл., стан відвідування учнями ліцею. Дані питання були заслухані на нарадах при директорові.

Згідно плану внутрішкільного контролю питання про виконання навчального плану та програм двічі заслуховувались на засіданні педради. На кінець навчального року всі навчальні плани та навчальні програми були виконані.

Рівень навчальних досягнень учнів із навчання предметам5-11 класи

№ з/п Назва предмета Клас Середній бал ПІБ вчителя
1 Українська мова 6-Б 8,1 Мацко А.В.
9,0
8-Б 6,4
11-А 7,4
11-Б 6,5
2 Українська література 6-Б 9,1 Мацко А.В.
7-А 9,0
8-Б 7,4
11-А 8,5
11-Б 8,0
3 Українська мова 6-А 8-А 9-А 9-Б 10 7,0 7,3 6,8 7,4 6,3 Гончар М.А.
4 Українська література 6-А 8-А 9-А 9-Б 10 7,4 7,4 7,5 7,8 6,3 Гончар М.А.
5 Українська мова 5-А 5-Б 7-Б 7,6 7,4 7,5 Тверітнікова К.А.
6 Українська література 5-А 5-Б 7-Б 8,7 8,2 8,5 Тверітнікова К.А.
7 Російська мова 7-А 8,3 Мочалова С.І.
6-Б 8.2
8 Російська мова 5-А 7,7 Іншина Л.І.
9 Російська мова 6-А 7-Б 8-А 8-Б 7,2 7,3 7,2 6,6 Іншина Л.І.
10 Російська мова 5-Б 9-А 9-Б 10 11-А 11-Б 7,8 7,1 7,6 7,2 8,3 7,8 Сиром’ятнікова І.М.
11 Інтегрований курс «Література» 5-Б 9-А 9-Б 10 11-А 11-Б 8,1 7,1 7,4 7,0 8,3 7,0 Сиром’ятнікова І.М. Сиром’ятнікова І.М.
5-А 6-А 7-Б 8-А 8-Б 8,3 7,5 7,5 7,4 7,1 Іншина Л.І.
12 Іноземна мова (англійська) 7-Б, 10 11-А 11-Б 6-А 7,6 7,2 7,7 7,8 8,7 Алексєєва В.М.
13 Іноземна мова (англійська 9-А 9-Б 6-Б 8-А 8-Б 7,8 7,6 7,5 8,2 6,8 Калашнік Т.О.
14 Іноземна мова (англійська 5-А 5-Б 6-Б 6-А 7-А 7,9 7,5 8,2 7,3 8,1 Михайленко А.В.
15 Математика 5-А 8,4 Стасюнайтес В.Т.
5-Б 6-А 6,8 6,8 Халіна О.Г.
6-Б 8,6 Кащавцева О.В.
16 Алгебра 7-А 7,6 Кіріяк Н.М.
7-Б 7,4
17 Алгебра 8-А 8-Б 9-А 9-Б 6,6 6,3 7,1 7,0 6,5 6,4 6,3 Стасюнайтес В.Т.
Алгебра і початки аналізу 10 11-А 11-Б
18 Геометрія 7-А 7-Б 7,7 7,5 Кіріяк Н.М.
19 Геометрія 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10 11-А 11-Б 6,6 6,2 7,1 6,6 6,5 6,4 6,3 Стасюнайтес В.Т.
20 Фізика 7-А 7-Б 7,6 7,3 Коваленко Н.Ю.
21 Фізика 8-А 8-Б 10 11-А 11-Б 7,1 7,3 6,9 7,7 7,1 Кравцов Ю.Д.
22 Фізика 9-А 9-Б 7,5 7,4 Гетало О.Л.
23 Хімія 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10 11-А 11-Б 8,4 7,3 7,2 7,2 7,0 6,7 6,2 7,3 8,4 Кащавцева О.В.
24 Біологія 6-А 6-Б 7-А 9-А 9-Б 10 11-А 11-Б 8,9 9,5 9,3 8,1 8,0 8,3 7,6 7,3 Кануннікова Н.О.
25 Біологія 7-Б 8-А 8-Б 8,9 8,1 8,2 Овчаренко Г.І.
26 Природознавство 5-А 5-Б 8, 0 7,6 Кануннікова Н.О. Коваленко Н.Ю.
27 Вступ до історії 5-А 5-Б 8,9 7,9 Коваленко Н.Ю.
28 Інтегрований курс Всесвітня історія. Історія України 6-А 6-Б 8,3 9,8 Блудова І.В.
29 Інформатика 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 11-А 11-Б 9,8 9,4 9,0 9,9 9,5 8,3 7,2 7,1
30 Інформатика 6-А 6-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10 9,1 9,8 9,4 8,4 8,6 9,4 8,3 Реброва О.В.
31 Правознавство 10 8,0 Двойнікова О.В.
32 Основи правознавства 9-А 9-Б 7,6 7,4
33 Всесвітня історія 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 11-А 11-Б 8,9 7,7 8,1 8,0 7,8 7,4 8,0 7,8 Гетало О.Л.
34 Всесвітня історія 10 8,0 Двойнікова О.В.
35 Історія України 10 7,7
36 Історія України 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 11-А 11-Б 8,1 7,2 8,1 8,0 7,8 7,4 7,3 7,8 Гетало О.Л.
37 Харківщинознавство 8-А 8-Б 9-А 9-Б 8,0 8,3 7,8 7,8 Гетало О.Л.
38 Географія 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 7,5 8,8 8,5 7,2 7,7 7,4 7,6 7,6 Коваленко Н.Ю.
39 Географія 10 7,6 Пегушева Л.І.
40 Економіка 11-А 11-Б 8,7 8.8
41 Основи здоров’я 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10 10 10 10 10 10 10 10 9,4 9,7 Двойнікова О.В.
42 Музичне мистецтво 9,5-10,0 Зозуля Н.І.
43 Образотворче мистецтво 6-А,6-Б-10,0 5-А, 5-Б -10,3 7-А,7-Б -10,5 Реброва О.В. Халіна О.В.
44 Фізична культура 6-А 6-Б 7-А 7-Б 10 11-А 11-Б 9,2 9,7 9,5 9,4 9,0 9,1 9,0 Ткач О.М.
45 Фізична культура 5-А 5-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 7,8 8,2 8,5 7,8 8,0 6,8 Кравченко О.С.
46 Мистецтво 9-А 9-Б 8,7 9,8 Реброва О.В.
8-А 8-Б 9,0 9,0 Двойнікова О.В.

Найвищий середній бал у 6-Б, 11-А класах – 8,5, 8,4 (класні керівники: Кануннікова Н.О., Мацко А.В.).

Найнижчий середній бал у 10, 8-Б класах – 6,0, 6,2 (класні керівники: Коваленко Н.Ю.. Калашнік Т.

Клас Класний керівник Середній показник
1. 5-А Стасюнайтес В.Т. 7,9
2. 5-Б Сиромятнікова І.М. 6,8
3. 6-А Михайленко А.В. 7,8
4. 6-Б Кануннікова Н.О. 8,5
5. 7-А Халіна О.В. 7,4
6. 7-Б Кащавцева О.В. 7,2
7. 8-А Гончар М.А. 8,5
8. 8-Б Калашнік Т.О. 6,2
9. 9-А Гетало О.Л. 6,7
10. 9-Б Реброва О.В. 6,5
11. 10 Коваленко Н.Ю. 6,0
12. 11-А Мацко А.В. 8,4
13. 11-Б Алексєєва В.М. 6,3

Показники найвищого середнього балу

№ з/п Назва предмету Клас Найвищий середній бал ПІБ вчителя
1 Українська мова 7-А 9,0 Мацко А.В.
2 Українська література 6-Б 9,1 Мацко А.В.
3 Російська мова 7-А 8,5 Мочалова С.І.
4 Інтегрований курс «Література» 5-Б 8,1 Сиром’тнікова І.М.
5 Іноземна мова (англійська) 6-А 8,7 Алексєєва В.М.
6 Математика 5-А 8,4 Стасюнайтес В.Т.
7 Алгебра 9-А 7,1 Стасюнайтес В.Т.
8 Алгебра і початки аналізу 10 6,5 Стасюнайтес В.Т.
9 Геометрія 7-А 7,7 Кіріяк Н.М.
10 Фізика 7-А 7,7 Коваленко Н.Ю.
11 Хімія 7-А, 11-Б 8,4 Кащавцева О.В.
12 Біологія 6-Б 9,5 Кануннікова Н.О.
13 Природознавство 5-А 8,0 Кануннікова Н.О.
14 Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» 6-Б 9,8 Блудова І.В.
15 Всесвітня історія 7-А 8,9 Гетало О.Л.
16 Географія 6-Б 8,8 Коваленко Н.Ю.
17 Економіка 11-А 8,3 Пегушева Л.І.
18 Фізична культура 6-Б 9,7 Ткач О.М.
19 Основи здоров’я 6-9 класи 9,7-10, Двойнікова О.В.
20 Образотворчо мистецтво 5-7 класи 10-10, 5 Халіна О.В. Реброва О.В.
21 Музичне мистецтво 5-7 класи 9,5-10,1 Зозуля Н.І.
22 Мистецтво 8-9 класи 8,8-9,8 Реброва О.В. Двойнікова О.В.
23 Інформатика 6-Б, 5-А 9,9 9,8 Блудова І.В.
24 Інформатика 6-Б 9,8 Реброва О.В.

Робота з обдарованими дітьми­­­­

На сьогодні актуальною проблемою для нашої країни є наявність дефіциту висококваліфікованих працівників – фахівців високого рівня в різних галузях. Тому, проблеми обдарованості, творчості, інтелекту поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на адекватне стимулювання творчої праці фахівців, на захист таланту. Створення умов, які забезпечували б виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, стає одним з пріоритетних соціальних завдань у нашій школі.

Робота з обдарованими дітьми протягом 2017/2018 навчального року була спланована таким чином:

Було заплановано та здійснено такі заходи:

 • переглянуто та поновлено шкільний інформаційний банк даних обдарованих учнів;
 • шкільним психологом оведено анкетування з питання обдарованості; вивчено запити батьків щодо організації роботи з обдарованими дітьми;
 • класними керівниками розроблено рекомендації для батьків щодо розвитку творчих можливостей дитини;
 • керівниками методичних об’єднань розроблено методичні рекомендації для вчителів по роботі з обдарованими учнями;
 • поновлена науково-методична база даних в роботі з обдарованими;
 • питання стану роботи з обдарованими учнями розглянуто на засіданнях шкільних методичних об’єднань учителів, педагогічної ради.
 • проведено шкільний етап предметних олімпіад, де виявлено переможців;
 • підготовлено учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 • підготовлено до участі учнів школи у конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
 • складено угоди з іншими установами й організаціями, що беруть участь в організації роботи з обдарованими дітьми (Харківським аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва);
 • робота гуртків, факультативів, курсів за вибором (у профільних класах – 10 та 11-А спрямована згідно з профілем навчання);
 • забезпечено умови для художньої самодіяльності учнів.

Робота шкільного колективу спрямована на виявлення та підтримку талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку всебічно розвиненої особистості, яка має свої позитивні результати:

Ø У 2017/2018 навчальному році 11 переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад ( у порівнянні з 2016/2017 навчальним роком кількість зменшилася на 2 учні), 3 учні (27%) – переможці профільних класів (10, 11-А класів).

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД

№ з/п Назва предмета ПІБ учасника Клас ПІБ учителя
1 Хімія Балабанов Владислав 7-Б, І місце Кащавцева О.В.
Математика ІІІ місце Кіріяк Н.М.
2 Історія Рашевська Анастасія 8-А, І місце Гетало О.Л.
3 Економіка Чабан Марія, 10, ІІ місце Пегушева Л.І.
Гайденко Ганна 9-А, ІІІ місце
4 Екология Чабан Марія 10, ІІ місце Зеленська Н.І.
5 Екологія Абу Одех Амані 11-А, ІІІ місце Кануннікова Н.О.
6 Хімія Радіонов Євген 9-А, ІІ місце Кащавцева О.В.
7 Хімія Єлісєєва Ангеліна 10, ІІ місце Кащавцева О.В.
8 Трудове навчання Веденьйов Олег 11-А, ІІ місце Харін С.С.
9 Трудове навчання Кузнецов Володимир 9-Б, ІІІ місце Харін С.С.
10 Біологія Абу Одех Амані 11-А, ІІ місце Кануннікова Н.О.

Результати участі у районному етапі всеукраїнських учнівських конкурсів:

- у фестивалі ораторського мистецтва 3місце посів учень 11Б класу Нагорний Денис (учитель Мацко А.В.);

- у районному конкурсі «Історія і Державотворення», номінація «Історія України» 3 місце посіла учениця 11А класу Іванченко Єлізавета (учитель Гетало О.Л.);

- у районному етапі всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ім. Т.Г.Шевченка 3 місце посіла учениця 6Б класу Челомбітько Анастасія (учитель Мацко А.В.);

- у районному етапі всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ім. Т.Г.Шевченк 3 місце посіла учениця 10 класу Чабан Марія (учитель Гончар М.А.)

Результати участі у районному етапі всеукраїнських учнівських турнірів:

- математиків - 4 місце (учитель Стасюнайтес В.Т.);

- хіміків - 5 місце (учитель Кащавцева О.В.);

- економістів - 6 місце (учитель Пегушева Л.І.);

- біологів - 7 місце (учитель Кануннікова Н.О.);

- винахідників та раціоналізаторів - 5 місце (учителі: Кравцов Ю.Д., Гетало О.Л.);

- інформатиків - 8 місце (учителі: Реброва О.В., Блудова І.В.);

- фізиків - 9 місце (учителі: Кравцов Ю.Д., Гетало О.Л.);

- географів - 11 місце (учитель Коваленко Н.Ю.);

- правознавців -11 місце (учитель Двойнікова О.В.).

Уміжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» учасників - 102, у порівнянні з 2016/2017 навчальним роком збільшилася кількість на 12%.

Учні шкільного лісництва Рашевська А., Ананко І. (8-А клас), під керівництвом учителя біології Зеленській Н.І. були переможцями у районному етапі конкурсу шкільних лісництв та активними учасниками в обласному етапі.

Учасники та переможці (районного етапу) МАН

• Краснокутська Анастасія, 11-Б клас, номінація “Правознавство”, ІІІ місце, (підготувала учитель Гетало О.Л.).

• Чабан Марія, 10 клас, номінація “Всесвітня історія”, ІV місце (підготувала учитель Двойнікова О.В.).

• Шевкунова Катерина, номінація “Психологія”, ІV місце (підготувала практичний психолог Халіна О.В.).

Спортивні досягнення

• «Настольний теніс», 4 місце в зональних змаганнях ;

• «Старти надій», 4 місце в зональних змаганнях;

• «Шкіряний м’яч», молодшая группа - 2 місце; старша группа - 2 місце;

• «Волейбол» фінальні змагання, хлопці - 5 місце, зональних змаганнях дівчата - 4 місце;

• «Шахи» зональні змагання - 3 місце;

• «Баскетбол 3х3» фінальні змагання, хлопці - 3 місце, дівчата - 3місце; клас).

• «Баскетбол 3х3» зональні змагання, хлопці і дівчата 8-9 клас - 2 місце.

За результатами участі в фестивалі дитячої та юнацької творчості «Дивограй»,за напрямком «Музично-театральне мистецтво та хореографія»

№ з/п ПІБ Номінація Місце
1 Щетініна Ганна Літературна композиція 2

За напрямком «Музично-театральне мистецтво та хореографія»

№ з/п Клас Номінація Місце
1 Хамідулова Євангеліна Пісня «I will always love you» 3
2 Хор «Гармонія» Пісня «Будущее за нами» 3
3 Танцювальний колектив «Діамант» Танець «Пазли» 1
4 Танцювальний колектив «Діамант» Танець «Колискова» 1
5 Танцювальний колектив «Діамант» Танець «Українка молода» 1
6 Халіна Анастасія Ведучі 1
7 Нагорний Денис Ведучі 1

За напрямком «Декоративно-ужиткове й образотворче мистецтво» нагороджено дипломами відділу освіти Харківської районної державної адміністрації

№ з/п Клас Номінація Місце
1 Старова Єлизавета Ткацтво 3
2 Малина Ксенія В’язання гачком 3
3 Целогородцева Дарина Художня вишивка 3
4 Одінцов Павло Ткацтво 3

За напрямком «Декоративно-ужиткове й образотворче мистецтво нагороджено грамотами відділу освіти Харківської районної державної адміністрації

№ з/п Клас Номінація Місце
1 Рашевська Анастасія Образотворче мистецтво І
2 Медведєва Вероніка Образотворче мистецтво І
3 Маляр Нікіта Образотворче мистецтво І
4 Івкіна Марія Ткацтво ІІ
5 Машкіна Юліана Біомозайка ІІ
6 Халін Максим Образотворче мистецтво ІІІ

Робота з обдарованими учнями знаходться на належному рівні, але є ще питання, які необхідно доопрацювати. Так, у 2017/2018 навчальному році всього 1 переможець у Малій академії наук України на І етапі (з правознавства, Краснокутська Анастасія, ІІІ місце).

У 2017/2018 навчальному році не було переможців на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, у 2016/2017 навчальному році було 2 переможця.

У 2018/2019 навчальному році вчителям-предметникам необхідно більш ретельно готувати учнів до участі в науково- дослідницькій роботі, залучати викладачів вищих навчальних закладів до проведення занять, написання з учнями дослідницьких робіт тощо.

Керівникам методичних об’єднань:Гончар М.А., Стасюнайтес В.Т., Кащавцевій О.В., Гетало О.Л. спрямувати роботу своїх об’єднань на виявлення та розвиток обдарованих учнів, корегувати роботу згідно плану.

Вчителям окремих предметів (біології, іноземної мови (англійської), фізики, математики, фізичної культури) удосконалювати роботу з обдарованими учнями.

Аналіз виховної роботи

У 2017/2018 навчальному році робота з організації громадянського виховання була спрямована на реалізацію основних нормативних документів та виховної теми „Формування патріотичних та громадських якостей особистості учня засобами національно-патріотичного виховання” . Вся робота проводилася за пріоритетними напрямками

1. Забезпечення всебічного розвитку особистості учня в освітньому процесі .

2. Формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення дітьми своєї етичної спільності, виховання в них національної гідності, національної самосвідомості, правосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин.

3. Формування високої мовної культури, оволодіння української мовою.

4. Громадянське виховання, прищеплення учням поваги до загальнолюдських норм гуманістичної моралі.

5. Формування особистих рис громадян України: чесності, чуйності, правдивості, працьовитостіі, милосердя, толерантності, вміння працювати з іншими.

6. Виховання духовної культури особистості. Збагачення народних традицій і звичаїв.

7. Формування усвідомлення функцій природи в житті людини, самоцінності природи, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них.

8. Виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.

9. Виховання і розвиток потреб у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності.

10. Створення умов для розвитку творчих здібностей учнів.

11. Формування творчої працьовитої особистості, виховання цивілізованого господаря.

12. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнання особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

13. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.

14. Зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.

15. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет.

16. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі.

17. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

18. Доцільне використання можливостей позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Діяльність навчального закладу побудована за такими розділами:
- Ціннісне ставлення до суспільства і держави;
- Ціннісне ставлення до мистецтва;
- Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей;
- Ціннісне ставлення до природи;
- Ціннісне ставлення до праці;
- Ціннісне ставлення до себе
- Робота з обдарованими дітьми
- Робота з учнями девіантної поведінки
- Робота учнівського самоврядування

Впродовж року згідно з планом роботи з громадянського виховання проведенно ряд заходів, а саме:

Свято Першого Дзвоника
Загальношкільна лінійка: „Увага! Діти на дорозі!”
Виставка поробок з природного матеріалу «Осінь золота»
Спортивні змагання «Ми-справжні олімпійці!»
Посвята у першокласники
Міжнародний день осіб похилого віку.
Святковий концерт присвячений Дню працівників освіти
Святковий концерт присвячений Дню українського козацтва та захисника України
Тиждень національно-патріотичного виховання
День української мови та писемності
Відкриті виховні години присвячені Дню гідності та свободи
Відкриті виховні години присвячені 1-му грудня – Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом
День збройних сил України
Тиждень правової освіти
Акція „Збережемо ялинку”
Свято Миколая. Дитячі ранки: “На нас чекає Новорічна казка”.
Новорічний бал-маскарад для учнів8-11 класів
Конкурс краси «Міс школи 2018»
Новорічні ранки для учнів початкової школи
Новорічні свята для учнів середньої школи
Виховні години «Попередження всіх видів дитячого травматизму на канікулах»
Класні години присвячені Дню Соборності України.
Виховні години години присвячені Дню пам’яті героїв Крут.
День Святого Валентина. Святкова пошта
Виступ команди «Патруль» на районному фестивалі-конкурсі ЮІР
Виховна година присвячена Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав
Свято-зустріч випускників ювілейних років
Виступ команди «Стріла» на районному фестивалі-конкурсі ДЮП
День Героїв «Небесної сотні»
День Рідної мови
Тиждень укр.мови та літ.(за окремим планом). Заходи до Шевченківських днів
Виставка малюнків за творами Великого Кобзаря
Свято 8-го березня
Акція „Збережемо первоцвіти”
Конкурс гумористичних стіннівок присвячених Дню гумору.
День здоров’я
Конкурс малюнків, плакатів присвячених Дню космонавтики
Виховні заходи: "Чорнобиль - біль України".
Акція «Чисте довкілля»
Участь у районному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Дивограй»
Вечір-реквієм присвячений Дню пам’яті ті примирення, Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Відвідування музею бойової слави
Святковий концерт, присвячений Дню матері
Виховні години, присвячені Міжнародному Дню сім’ї
Свято обдарованих учнів Васищевської школи
Свято останнього дзвоника
Випускний вечір ( учнів 9-11 класів)
Бесіди з усіх видів попередження дитячого травматизму під час літніх канікул.

Відповідно до плану роботу відділу освіти Харківської районної державної адміністрації обдарована молодь школи приймала активну участь у районних конкурсах.

Результативність участі творчо-обдарованої молоді у районних та обласних конкурсах, фестивалях, змаганнях

№ з/п Назва заходу
1 Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних, команда «Стріла» посіла 1 місце на районному рівні та серед 34 команд Харківської області виборола почесне 4 місце.
2 Всеукраїнські змагання загонів юних інспекторів руху. Команда «Патруль» посіла 3 місце на районному рівні.
3 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я». Команда «Зіронька» посіла 1 місце на районному рівні та почесне 4 місце на обласному конкурсі серед 23 команд.
4 Фестиваль дитячої та юнацької творчості «Дивограй»- II місце.

Команди «Стріла» та «Зіронька» 23 травня у Пісочинському будинку культури на святі обдарованої молоді Харківського району були нагороджені цінними подарунками від відділу освіти Харківської районної державної адміністрації.

З метою популяризації фізичної культури і спорту в районі, пропаганди здорового способу життя, відбору та підготовки спортсменів району до обласних та Всеукраїнських змагань, виявлення кращих спортсменів-школярів було проведено районну Спартакіаду школярів «Спорт протягом життя» (далі – Спартакіада школярів) учні Васищевської ЗОШ I-III ступенів приймали активну участь у Спартакіаді:

Результати змагань Спартакіади школярів «Спорт протягом життя»

№ з/п Заклад загальної середньої освіти Старти надій Легкоатлетичне чотириборство Шкіряний м’яч (2004 р.н.) Шкіряний м’яч (2005 р.н.) Шкіряний м’яч (2006 р.н.) Шкіряний м’яч (2007 р.н.) Шахи «Біла тура» Волейбол (серед дівчат) Волейбол (серед юнаків) Теніс настільний Козацький гарт Сума місць Загальне місце
1 Васищевська ЗОШ 26 21 39 2 39 6 26 14 5 11 23 212 19

В школі створена учнівська президентсько-парламентська республіка «Лідер», яку очолює президент школи Нагорний Денис з 2015 року та учнівська рада школи. Учнівському парламенту підпорядковані шість комітетів: навчально-науковий, комітет з охорони природи, спортивно-громадянський, комітет охорони здоров’я та соціального захисту, комітет естетичного виховання та організації дозвілля, комітет дисципліни та порядку. Протягом року членами учнівського парламенту було проведено ряд акцій під гаслом «За єдину України»( збір коштів, речей першої необхідності для українських воїнів, які проходять військову службу в зоні АТО).

ІІ. Ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується в належному санітарно-гігієнічному стані, відрізняється чистотою та охайністю. Своєчасно проводяться поточні ремонти.

З метою підготовки до 2017/2018 навчального року за рахунок бюджетних коштів було проведено:

Капітальний ремонт опалення – 900000 грн.

Заміна вікон на енергозберігаючі – 798931,15 грн. (Васищевська селищна рада)

Заміна вхідних дверей – 22521,91 грн. (Васищевська селищна рада)

За рахунок батьківських коштів виконано:

Поточний ремонт 34 навчальних кабінетів – 49970,80 грн.

Жалюзі у 3-х навчальних кабінетах – 22000 грн.

Поточний ремонт загальношкільних приміщень – 61998 грн.

Ремонт роздягальні -10220 грн.

Фарбування фасаду – 3800 грн.

Протягом 2017/2018 навчального року функціонування навчального закладу було забезпечено за всіма аспектами діяльності.

За рахунок бюджетних коштів району:

Придбано обладнання та меблі для кабінету біології – 250000 грн.

Встановлено спортивне обладнання на майданчику – 50000 грн.

Придбано засоби пожежної безпеки (вогнегасники, багор, сокира, лопата, пожежний щіт, ящик для піску) – 8150 грн.

За кошти Васищевської селищної ради :

Проведено капітальний ремонт туалетів на 2, 3 поверхах – 766309 грн.

Встановлено відеонагляд навколо школи – 63170 грн.

Встановлено зовнішне освітлення – 18.000 грн.

Адміністрація та батьківський комітет Васищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює вдячність голові Васищевської селищної ради Двойнікову Сергію Леонідовичу.

Працівниками централізованої бухгалтерії Харківського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Багато господарських питань вдалось вирішити завдяки небайдужості батьків. Проведено значну роботу з покращення умов розвитку матеріально-технічної бази школи за рахунок благодійної допомоги батьків учнів школи:

1. Роботи по ремонту школи проводяться згідно плану.

2. Всі приміщення школи готуються до роботи в зимових умовах:

- ремонт опалювальної системи;

- ревізія запірної арматури;

- промивка та випробування системи опалення;

- утеплення вікон та дверей.

Опалювальний сезон 2017/2018 пройшов стабільно:

-постійно підтримувався на належному рівні температурний режим;

-всі інженерні мережі взимку працювали без збоїв.

3. Впорядкували засоби навчання всіх навчальних кабінетів.

4. Протягом року забезпечували дотримання санітарно-гігієнічних норм в кожному навчальному кабінеті та кожній класній кімнаті:

- температурний режим;

- вологе протирання;

- освітлення;

- провітрювання;

- естетичне оформлення;

- належний стан підлоги, парт, столів, стільців, вікон, дошки.

5. Організовано гаряче харчування школярів; забезпечено безкоштовним харчуванням всіх учнів 1-4 класів.

6. Організовано харчування пільгового контингенту учнів.

7. Проведено якісний ремонт 18 навчальних кабінетів, коридорів.

8. Придбані підручники, дидактичний матеріал та інша література для учнів та вчителів 1-11 класів.

9. Придбана за кошти батьків значна кількість підручників та дидактичного матеріалу.

Протягом навчального року за позабюджетні кошти здійснювався ремонт шкільної оргтехніки (а це кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб), поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах.

Школа прийнята в експлуатацію у 1979 році. За цей період жодного разу не проводився капітальний ремонт фасаду школи. Через фінансову кризу повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, я, як директор, використаю для цього усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт. Додатково залучені позабюджетні кошти для придбання фарби, цементу, шпалер та обладнання. Проте потребує капітального ремонту спортивна, актова зали, підлога 2 та 3 поверхів, огорожа навколо закладу.

ІІІ. Вжиті заходи щодо забезпечення школи кваліфікованими кадрам

На сучасному етапі перед педагогом постає безліч проблем, пов'язаних, зокрема з побудовою «Нової української школи» Нам важливо, щоб сучасна школа була не місцем, де у дитини формуються додаткові комплекси, а щоб ця школа укріпила дитину, і вона сміливо могла будувати далі своє майбутнє.

Тому ми хочемо перейти від школи, яка дає дітям знаннями, які дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить знання використовувати»

На всі виклики педагог має знаходити відповідь, повинен не просто передавати певні знання, а готувати учнів до життя. У 2017/2018 н.р .навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами на 90%. У закладі працює 39педагогічних працівників, два з них працюють за сумісництвом .

У 2017/2018 навчальному році була проведена певна робота щодо вирішення питань раціонального підбору й розстановки педагогічних кадрів, підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

Кількісний склад вчителів школи протягом останніх 5-ти років

Роки 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Кількість вчителів 47 46 42 39 39

Предметів, які не викладаються немає. Із 39 спеціалістів 39 мають вищу освіту, 6 пенсіонера.

У 2017/2018 навчальному році вчителі підвищили свій професійний рівень при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти»:

№ з/п ПІБ вчителя Напрямок
1. Глухова Н.М. «Початкові класи»
2. Реброва О.В. «Початкові класи», «Організація інклюзивного навчання»
3. Зеленська Н.І. «Біологія, хімія», «Трудове навчання»
4. Кузнецова Т.В. «Початкові класи»
5. Овчаренко Г.І. «Заступник директора з НВР»
6. Калашнік Т.О. «Іноземна мова (англійська)»
7. Новікова В.О. «Початкові класи»
8. Злобін В.А. «Історія»
9. Блудова І.В. «Інформатика»
10. Заіка Г.О. «Зарубіжна література, російська мова»
11. Халіна О.Г. «Початкові класи»
12. Двойнікова О.В. «Історія та правознавство»
13. Стасюнайтес В.Т. «Математика»
14. Гетало О.Л. «Харківщинознавство», «Фізика»
15. Михайленко А.В. «Іноземна мова (англійська)»
16. Зозуля Н.І. «Музичне мистецтво»

Протягом навчального року згідно річного плану роботи школи було організовано та проведено атестацію педагогічних працівників з метою виявлення їх рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму, вивчення відповідності займаній посаді.Атестації підлягали 8 вчителів. У встановлені строки було проведено ознайомлення з правилами проходження атестації у 2017/2018 навчальному році. Впродовж навчального року адміністрацією школи було відвідано уроки вчителів, що атестувалися, з метою об’єктивного оцінювання їх діяльності. На засіданнях педагогічної ради заслуховувалися атестаційні матеріали вчителів, атестаційні портфоліо, проводився захист власних наробок.

За результатами вивчення та аналізу стану роботи вчителів, які підлягали атестації, було підбито підсумки та винесено рішення атестаційної комісії згідно з якими:

Глухова Н.М. - відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Кравченко О.С. - відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Ткач О.М. - відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Карпенко Л.М. - відповідає посаді, яку займає, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Реброва О.В. - відповідає посаді, яку займає, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Кануннікова Н.О. - відповідає посаді, яку займає,встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Двойнікова О.В. – відповідає посаді, яку займає, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Худокормова С.М.– відповідає посаді, яку займає, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

ІV. Соціальний захист. Збереження та зміцнення здоров'я учнів і педагогічних працівників.

4.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників.

В школі створено сприятливі умови для гарячого харчування учнів 1-11 класів. Всього охоплено усіма видами харчуванням (гаряче харчування + буфетна продукція): 509 учнів (100 %) Охоплені тільки гарячим харчуванням (за рахунок бюджету) 320 учнів, із них: учні 1 - 4 класів - 209; учні 5 - 11 класів, пільгового контингенту – 5 .

Адміністрація закладу раз на тиждень протягом року здійснювала оглядовий контроль шкільної їдальні. Перевірявся санітарний стан приміщень і їдальні, різноманітністю страв, дотримання циклічного меню, виконують всі вимоги санітарно епідеміологічної служби. Порушень строків реалізації продуктів для забезпечення харчування дітей не було. Все обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані. Сусідство харчових продуктів дотримується. Всі ємкості і інвентар промаркіровані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу шкільного харчоблоку систематично перевіряє Управління Держспоживслужби у Харківській районі. Пропозиції та рекомендації взяті до уваги та виконуються.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, але медичного працівника у закладі немаєде. Васищевської дільнична лікарня організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів на педикульоз. Щорічно на базі закладу та Васищевської дільничної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у травні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у секретаря школи.

У закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де передбачено послідовну роботу оздоровчого характеру з класом. Класні керівники постійно ведуть нагляд за здоров’ям дітей, якістю харчування, тісно співпрацюють із батьками, вчителями та адміністрацією школи.

Основними завданнями подолання захворюваності учнів є:

- збереження і зміцнення здоров’я, загартування, підвищення працездатності учнів; - виховання у школярів загальнолюдських моральних цінностей, формування понять про те, що турбота про своє здоров’я не лише особиста справа, а й громадський обов’язок; - виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами, прагнення до фізичного вдосконалення , фізичної і психологічної готовності до праці й захисту Української держави; - набуття необхідних знань у галузі гігієни, медицини, фізичної культури і спорту; - набуття життєво важливих навичок та вмінь; - розвиток фізичних якостей, здібностей; - пропаганда фізичної культури й спорту серед учнів, батьків і вчителів.

Організація оздоровлення учнів улітку 2018 року.

- На виконання річного плану роботи школи на 2017/2018 навчальний рік проведена робота щодо організації відпочинку та зайнятості учнів школи влітку 2018 року.

- Відпочинок та зайнятість учнів організовано відповідно до наказів Харківської районної державної адміністрації № 131 від 03.05.2018 року «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2018 році», згідно цього

Всього дітей у таборі З них учнів:
1-4 класів 5-8, 10 класів (пільгові категорії) 5-8, 10 класів (за батьківські кошти)
188 140 18 30

V. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Свої спостереження заносять до «Щоденника психолого-педагогічних спостережень».

Однією з традиційних форм роботи з батьками є батьківський лекторій. Тематика лекцій підбирається із врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторію бере участь адміністрація навчального закладу, практичний психолог.

Налагоджена співпраця з головою Васищевської селищної ради, адміністрацією Темнівської виправної колонії – 100, депутатом Харківської районної ради Шматько Ю.І.

Школа має матеріальну підтримку від підприємців, які виступають спонсорами. Це, насамперед, Шептура В.М., Кошиков В.В.,Губін О.А. «Транссервіс» та інші.

VІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, представниками інших органів громадського самоврядування.

В закладі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення освітнього процесу анонімно. На сайті закладу є інформація, яка відображає всі питання діяльності закладу.

Упродовж 2017/2018 навчального року зареєстровано 17 зверненнь, з яких:

4 звернення стосувалися оздоровлення дітей з батьками або за путівками санаторіїв;

11 звернень з питань навчання учнів

2 – про допомогу у розв’язанні конфлікту з учителем.

Всі звернення були розглянуті у передбачений законом термін, питання були розв’язані позитивно.

Працюють Рада закладу, батьківський комітет, профспілковий комітет, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи.

Батьківський комітет 1 раз в чверть бирається на свої засідання, на яких розглядає питання навчання і виховання, розвитку школи та поповнення матеріально-технічної бази.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

• через покращення якості, удосконалення освітнього процесу;

• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

• підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ різних рівнів акредитації.

VІІ. Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

1. Питання, що були розв’язані

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

- освітній процес має позитивну тенденцію розвитку;

- реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;

- у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

- школа підтримує свій позитивний імідж;

- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

- значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

- методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

- створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

2. Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

- забезпечення школи педагогічними кадрами: вакансія вчителя математики, фізики, соціального педагога;

- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Єдина педагогічна тема та завдання на 2018/2019 навчальний рік

«Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження інноваційних технологій навчання.»

- організація освітнього процесу нової української школи

- забезпечення спрямованості освітнього процесу на застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі; - дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

- посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

- активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;

- формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста.

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

VІІІ. Реагування керівника на зауваження та пропозиції громадських організацій школи

- Директор школи враховує та виконує пропозиції батьківського комітету щодо покращення умов для навчання та виховання дітей (естетичне оформлення кабінетів, ремонт інженерних мереж та комунікацій, організація роботи гуртків та спортивних секцій, організація екскурсій та походів та ін.)

- Директор враховує пропозиції ради школи щодо нагородження учнів та вчителів; щодо покращення гарячого харчування учнів.

- Враховуються пропозиції профспілкового комітету та тарифікаційної комісії щодо оптимального розподілу педагогічного навантаження.

- Намагається позитивно вирішити всі зауваження та пропозиції окремих осіб (вчителів, учнів та батьків).

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою коллектив.

Кiлькiсть переглядiв: 613

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.